سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چند درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد؟


 

 • چند درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد؟

  صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی خشکسالی، در مورد جمعیت تحت تاثیر خشکسالی در 10 سال گذشته گفت: با توجه به شاخص 10 ساله (SPEI) منتهی به مرداد 98، 11.1 درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی خفیف، 21.5 درصد خشکسالی متوسط ، 32.5 خشکسالی شدید و 20.7 با خشکسالی بسیار شدید هستند و تنها سه دهم درصد از جمعیت کشور در شرایط ترسالی بسیار شدید، سه دهم درصد ترسالی شدید، دو دهم درصد ترسالی متوسط و هفت دهم درصد با ترسالی ضعیف قرار دارند و 12.7 درصد جمعیت از شرایط نرمال برخوردار هستند. 

  وی با اشاره به جمعیت تحت تاثیر از خشکسالی کوتاه‌مدت ایران تصریح کرد: بررسی‌های وضعیت بارش ، دما، تبخیر و تعرق در یک سال گذشته منتهی به مرداد 98 حاکی از آن است که 21.4 درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی خفیف، 4.8 خشکسالی متوسط، 2.2 خشکسالی شدید و یک دهم درصد خشکسالی بسیار شدید هستند و در مقابل 1.4 درصد از جمعیت کشور در شرایط ترسالی بسیار شدید، 2.9 درصد ترسالی شدید، 6.3 ترسالی متوسط و 10.4 ترسالی ضعیف قرار دارند و 50.5 درصد جمعیت تحت تاثیر وضعیت نرمال هستند. 

  رئیس مرکز ملی خشکسالی در ادامه مساحت دچار خشکسالی در ایران را در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت تشریح کرد و گفت: نتایج بررسی‌های پارامترهای دما ، بارش، تبخیر و تعرق در 10 ساله گذشته منتهی به مرداد 98 نشان می‌دهد که  9.2 درصد مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف، 18.2 درصد خشکسالی متوسط، 28.7 درصد خشکسالی شدید و 29.8 درصد خشکسالی بسیار شدید است. 

  ضیائیان با اشاره به اینکه بر اساس شاخص 10 ساله (SPEI) تنها 11.4 درصد از مساحت ایران در وضعیت نرمال قرار دارد، اظهارکرد: در 10 سال گذشته تا پایان مرداد 98، چهار دهم درصد از مساحت ایران در شرایط ترسالی بسیار شدید و چهار دهم درصد نیز در شرایط ترسالی شدید قرار دارد همچنین در همین بازه زمانی شش دهم درصد از مساحت کشور از ترسالی متوسط و 1.3 درصد ترسالی ضعیف برخوردار بوده است. 

  وی در پایان در مورد مساحت دچار خشکسالی در ایران در یک سال گذشته گفت: در دوره یکساله منتهی به مرداد 98، 22.6 درصد از مساحت ایران با خشکسالی خفیف، 8.3 درصد با خشکسالی متوسط ، 1.4 درصد با خشکسالی شدید و یک دهم درصد با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده است. از سوی دیگر سه درصد از مساحت ایران در شرایط ترسالی شدید، 6.5 درصد ترسالی متوسط و 8.8 درصد در ترسالی ضعیف است همچنین 48 درصد از مساحت کشور در وضعیت نرمال قرار دارد.

  23472‍12